Grand Automotive Piaggio Ügyfél Adatkezelési Tájékoztató

ÜGYFÉL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – ÖSSZEFOGLALÓ

 

Adatkezelő

Az adatkezelő a Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mail: adatvedelem@piaggiohaszon.hu („GACE”, „társaságunk” vagy „mi”).

 

Adatkezelési célok és jogalapok

Az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi célok indokolják:

1 Jótállási szavatossági és termékfelelősségi igények rendezése: Személyes adatait kezeljük jogszabály által előírt jótállási, szavatossági és termékfelelősségi kötelezettségeink teljesítése érdekében, valamint márkakereskedőink természetes személy ügyfelei esetén a garanciális igények, szavatossági kérdések, és termékfelelősségi igények adminisztrálásához fűződő jogos érdekünk alapján.

Ügyfélszolgálat működtetése: Ha kapcsolatba lép velünk, felhasználjuk személyes adatait, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérdéseire vagy kezelni tudjuk az Ön kérelmeit, igényeit vagy panaszait, valamint hozzáférést biztosítsunk Önnek az ügyfélszolgálati szolgáltatásokhoz és Önt ezzel összefüggésben azonosítani tudjuk. Azért kezeljük az Ön személyes adatait, mivel jogos érdekünk áll fenn az Ön felhasználói és ügyfél igényeinek kielégítése és panaszainak kezelése és rendezése vonatkozásában, továbbá a kapcsolódó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelme céljából. Amennyiben hozzájárulását adja ahhoz, megkeresése rögzítésre kerül. Az ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés részletszabályairól szóló Piaggio Ügyfélszolgálat Adatkezelési Tájékoztatója a https://commercial.piaggio.com/hu_HU/privacy-policy/ címen érhető el.

Közvetlen üzletszerzés/Direkt marketing: Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, e-mail, telefonos és/vagy SMS kommunikáció útján általános, brand-építésre és közvetlen üzletszerzésre irányuló, reklám célú tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről, szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről, aktuális igénybe vehető kedvezményeinkről, akcióinkról,.

Új Piaggio márkájú jármű vásárlói elégedettség mérése: Termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében az Ön hozzájárulása alapján e-mail, telefonos és/vagy SMS kommunikáció útján vásárlói elégedettség mérésére szolgáló anyagokat juttatunk el Önnek.

COC (Certificate of Comformity) megfelelőségi tanúsítás: Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a gépjárművek és alkatrészeik megfelelőségének tanúsítása megfelelően megtörténjen.

Szerviz-elégedettség mérése: Márkaszervizünkön keresztül nyújtott szerviz-szolgáltatásunk fejlesztése érdekében az Ön hozzájárulása alapján e-mail, telefonos és/vagy SMS kommunikáció útján szerviz-elégedettség mérésére szolgáló anyagokat juttatunk el Önnek..

Tesztvezetés megszervezése: Amennyiben rajtunk keresztül szeretne tesztvezetést igénybe venni, az Ön hozzájárulása alapján az ennek megszervezéséhez szükséges egyes személyes adatait kezeljük.

Jármű-visszahívások bonyolítása: Az Ön biztonsága fontos számunkra, ezért figyelemmel kísérjük termékeink jogszabályi feltételeknek való megfelelését. Ha azt tapasztaljuk, hogy valamely termékünk nem felel meg ezen feltételeknek, a vonatkozó jogszabályok kötelező előírásainak eleget téve gondoskodunk az Ön tájékoztatásáról.

Szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése: Jogos érdekünkben áll az Önnel megkötött szerződéseink Ön általi szerződésszerű teljesítését ellenőrizni, így különösen az Önt kedvezményre jogosító feltételek betartását ellenőrizni.

10 Hatósági, bírósági megkeresések teljesítése: Jogi kötelezettségünk a bíróságok, hatóságok felhívására a megkeresésükben megjelölt körben – így az Ön egyes személyes adatait is érintő körben – történő adatszolgáltatás teljesítése.

11 Közösségi média: Közösségi média felületeinken az Ön által tudomásunkra hozott ügyfélszolgálati (műszaki vagy egyéb) jellegű problémák kezeléséhez jogos érdekünk fűződik, ennek keretében kezeljünk az Ön ehhez szükséges személyes adatait.

 

Adattovábbítás címzettje(i)

Az Ön adataihoz a társaságunk szervezetén belül a „szükséges ismeret elve” alapján, kizárólag a kiválasztott munkavállalóink férhetnek hozzá.

Az Ön adatait szükség esetén a Piaggio csoport más tagjaival, harmadik felekkel (úgymint üzleti partnereinkkel, szolgáltatóinkkal) is megosztjuk, ideértve jogszabály kötelező előírása alapján az állami szerveket, továbbá bíróságokat, külső tanácsadókat, és hasonló harmadik feleket. Személyes adatait az Európai Unión belül és azon kívül található címzetteknek is hozzáférhetővé tesszük, mely esetben azonban az Ön adatai kezelésével kapcsolatosan megfelelő garanciákat léptettünk életbe, és megőrizzük az adatai biztonságát.

 

Az Ön jogai, és különösen a tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, meghatározott keretek között azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását.

ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT INGYENESEN TILTAKOZNI A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ELLEN,

LEHETSÉGES AZONBAN, HOGY EBBEN AZ ESETBEN NEM TUDJUK BIZTOSÍTANI TERMÉKEINKET ÉS SZOLGÁLTATÁSAINKAT AZ ÖN RÉSZÉRE.

 

RÉSZLETES ÜGYFÉL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó frissítés dátuma és verziószáma: 2022/03/02; V1.0

Az adatkezelő

Az Adatkezelő a Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) („GACE”, „társaságunk„, „mi” vagy „adatkezelő”).

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A GACE a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési tevékenységei során az 1. sz. mellékletben meghatározott személyes adatokat az ott meghatározott célokból és jogalapokon kezeli.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadása önkéntes. Ön a megadott hozzájárulását jogosult társaságunkhoz levélben a 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mail-ben az adatvedelem@piaggiohaszon.hu címre megküldött nyilatkozata útján bármikor visszavonni azzal, hogy ebben az esetben ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben azonban nem adja hozzájárulását az adatkezeléshez, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel vagy nem tudjuk nyújtani Önnek a kért szolgáltatást.

Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az azt megelőző lépések megtétele és a jogos érdekünk alapján kezelt adatok megadása önkéntes azzal, hogy amennyiben az ilyen adatkezelések során Ön nem adja meg a személyes adatait, úgy az többek közt azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk megkötni Önnel a vonatkozó szerződést vagy leszünk képesek teljesíteni azt.

A jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok megadása kötelező, tekintettel arra, hogy ezek ismerete nélkül nem tudjuk teljesíteni az adott jogszabály által számunkra előírt kötelezettségeket.

A fentieken túlmenően az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban fennálló jogos érdekünk lehet különösen, de nem kizárólagosan az is, ha az adatok kezelése folyamatban lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során az adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolásához, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelések időtartamát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben meghatározott adatmegőrzési idő leteltét követően töröljük vagy anonimizáljuk a kezelt adatokat.

Nem vagyunk kötelesek az adatok fentiek szerinti törlésére, amennyiben olyan jogos érdekünk áll fenn, amelynek alapján az adatoknak a fenti adatmegőrzési időnél hosszabb idejű megőrzése szükséges. Ilyen jogos érdek lehet különösen, de nem kizárólagosan az adatok bizonyítékként történő felhasználása bírósági vagy más hatósági eljárás során, vagy folyamatban lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során az adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása. 

Bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén kötelesek vagyunk a rögzített adatokat a bíróságnak vagy más hatóságnak haladéktalanul megküldeni.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az Ön adataihoz a társaságunkon belül, a „szükséges ismeret elve” alapján, kizárólag a kiválasztott munkavállalóink férhetnek hozzá. 

Személyes adatokat harmadik személyek részére a következő okok esetén továbbíthatunk: 

 • A Piaggio csoport tagjai részére: társaságunk a Piaggio csoport forgalmazójaként a csoportba tartozó alábbi tagoknak, az alábbi célokból továbbíthatja az Ön személyes adatait:

(i) Piaggio márkakereskedők (a magyarországi Piaggio márkakereskedők listája itt érhető el: https://commercial.piaggio.com/hu_HU/dealer-locator/?f=all

: jótállási igények, szavatossági igény, termékfelelősségi igények rendezése, panaszkezelés érdekében a Piaggio Ügyfélszolgálat Adatkezelési Tájékoztatója (a https://commercial.piaggio.com/hu_HU/privacy-policy/ címen érhető el) szerint, COC (Certificate of Conformity) megfelelőségi tanúsítás biztosítása, tesztvezetés megszervezése, járművisszahívások lebonyolítása érdekében.

(ii) Piaggio szervizek (a magyarországi Piaggio szervizek listája itt érhető el: https://commercial.piaggio.com/hu_HU/dealer-locator/?f=all

): járművisszahívások lebonyolítása érdekében.

(iii) Piaggio & C. S.p.A. (Olaszország): garancia-adminisztráció teljesítése érdekében, jótállási igények, szavatossági igény, termékfelelősségi igények rendezése (igényfeldolgozás, igényrendezés), a Piaggio & C. S.p.A. részére panaszkezelés érdekében a Piaggio Ügyfélszolgálat Adatkezelési Tájékoztatója szerint, Piaggio & C. S.p.A. részére új Piaggio márkájú jármű vásárlásával kapcsolatos vásárlói elégedettség mérése céljából.

 • Szolgáltatók: Társaságunk belső eljárásai támogatása végett harmadik fél által nyújtott IT rendszert és szolgáltatásokat használ. Társaságunk ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan, panaszadminisztrációs rendszer igénybe vétele, postai kézbesítés teljesítése, közvetlen üzletszerzés, rendezvényszervezés céljából marketing kampányok lebonyolítása, szerződött szerviz keretében szervizajánlatok teljesítés és utókövetése, közösségi média felületeinkre érkező panaszok, megkeresések ügykezelésre történő átvétel érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és a társaságunk és a szolgáltató közötti megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.

 • A szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése érdekében az ehhez szükséges személyes adatait továbbíthatjuk a közúti közlekedési nyilvántartás vezetéséért felelős szerv részére.

 • Személyes adatait szükség esetén átadhatjuk a feladatkörükben eljáró hatóságok vagy bíróságok részére bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése vagy a hatóság vagy bíróság felhívása alapján, a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának kivizsgálása vagy a társaságunkra irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

Ezen kívül az Önnel kapcsolatos peres ügyekkel, jogvitákkal összefüggésben a peranyaghoz tartozó személyes adatokat átadhatjuk jogi képviselőinknek.

Milyen külföldi adattovábbítási garanciákat alkalmazunk?

Az Ön személyes adatait a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül, valamint az EGT-n kívül található országokba, így részére. Amennyiben adatait az EGT-n kívüli államba szükséges továbbítanunk, azt az Európai Bizottság elfogadott megfelelőségi határozata alapján vagy például olyan szerződéses kötelezettségvállalás alapján tesszük, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személy az Ön személyes adatait legalább olyan szintű védelemben részesíti, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Ezek hiányában, minden esetben a megfelelő garanciák mellett végezzük, hogy megőrizzük adatai biztonságát.

Ha Ön kéri az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában a társaságunk által nyújtott garanciák leírását, vagy ha további információkra van szüksége ezekről, úgy kérjük, hogy forduljon hozzánk a jelen tájékoztató végén jelzett elérhetőségünk útján.

Az Ön jogai

Önt az adatkezeléseinkkel összefüggésben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

 

 1. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

 

 1. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amely esetben kötelesek vagyunk kérésének eleget tenni.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele miatt szükséges, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdek(ek) érvényesítése miatt szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

 

 1. Panaszhoz való jog: Ön jogosult továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Kapcsolat adatvédelmi kérdésekben

A jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk az adatvedelem@piaggiohaszon.hu e-mail címre vagy postai címünkre (Grand Automotive Central Europe Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) megküldött levéllel, a tárgy mezőben megjelölve, hogy „Piaggio Adatvédelmi megkeresés”.

Piaggio
A Grand Automotive Central Europe Kft.
mint adatkezelő az alább meghatározott ügyfél személyes adatokat
az alábbi célokból, jogalapokon és ideig kezeli

COOKIE SZABÁLYZAT

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Piaggio cookie-kat használ.

A cookie egy kis fájl, amelyet a Weboldal elhelyez a Felhasználó böngészőjében, ahol az tárolásra kerül, annak érdekében, hogy azt a böngésző a Felhasználó következő látogatásakor újra elküldje a Weboldalnak.

A cookie-kat különböző célokra használják, például: a számítógép azonosítására, munkamenet-követésre, a szerverhez hozzáférő felhasználók egyedi konfigurációira vonatkozó információk tárolására.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a Weboldal megjegyezze a Felhasználó adatait a látogatás időtartamára vagy a későbbi látogatások során, lehetővé teszik a Felhasználó számára az oldalak közötti hatékony böngészést, a Felhasználó preferenciáinak tárolását, és lehetővé teszik a Felhasználó számára a közösségi hálózatokkal való interakciót, mint például a Facebook, Google+, Instagram; a Google Térkép szolgáltatásait is kínálják.

A cookie-k a Felhasználó bejelentkezési adatainak tárolására is használhatók, és így automatikusan felismerik a Felhasználót (így a Felhasználónak nem kell minden alkalommal bejelentkeznie, amikor belép a Weboldalra).

Az egyes cookie-kategóriákat és működésük céljait az alábbiakban részletezzük. A weboldalon működő illetve aktiválható cookie-k pontos listáját a cookie-k engedélyezésére szolgáló felület (Cookie nyilatkozat) vonatkozó részében ismerheti meg.

Az adatok kezelése elektronikus úton, minden esetben automatizált, számítógépes vagy telematikai eszközök segítségével történik, a fent megjelölt célok eléréséhez szigorúan kapcsolódó eszközök alkalmazásával, és minden esetben a személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének biztosítása érdekében.

Szükséges cookie-k (technikai cookie-k, amelyekhez NEM szükséges az Ön hozzájárulása)

A hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint nem szükséges az Ön hozzájárulása azon cookie-k elhelyezéséhez, amelyek a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek vagy a felhasználó által kért feladatok elvégzéséhez szükségesek.

Technikai cookie-k például az alábbiak:

 • böngészési vagy munkamenet cookie-k (bejelentkezéshez, vásárláshoz stb.),

 • cookie-preferenciák tárolása,

 • felhasználói eszköz típusának azonosítása a weboldal megjelenésének optimalizálása céljából,

 • funkcionális cookie-k, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy egy sor kiválasztott kritérium (például nyelv, a vásárláshoz kiválasztott termékek) szerint böngészhessen, hogy javítsa a számára nyújtott szolgáltatást, e kritériumok hosszútávú tárolása nélkül.

 

Amennyiben az adatkezelés a weboldalon történő vásárláshoz szükséges, úgy az adatkezelésünk jogalapja a vásárlásra irányuló szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttét megelőzően az Ön kérésére történő vonatkozó lépések megtétele.

Minden más technikai cookie esetében az adatkezelés jogalapja a Piaggio — a weboldal megfelelő működtetéséhez fűződő— jogos érdeke.

 

Preferencia-cookie-k

A preferencia cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezze azokat az információkat, amelyek megváltoztatják a weboldal viselkedését vagy megjelenését, például az Ön által preferált nyelvet vagy a régiót, amelyben tartózkodik. Amennyiben elfogadja az ilyen típusú cookie-kat, úgy a beállításai a jelen munkameneten túl, egy későbbi látogatás során is betöltésre kerülnek. A beállításokra vonatkozó személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Statisztikai cookie-k

A statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosainak abban, hogy megértsék, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a weboldalakkal azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat. Egyes statisztikai cookie-k anonim adatokat gyűjtenek, azonban van olyan is, amely működése személyes adatok kezelésével jár.

Számos típusú statisztikai cookie-t használunk, ezeket kérjük, nézze át, mielőtt elfogadja azokat.

A statisztikai cookie-kkal gyűjtött személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Profilalkotó marketing-cookie-k (amelyekhez az Ön beleegyezése szükséges)

Oldalunk profilalkotó cookie-kat is használ, amelyeket csak az Ön előzetes hozzájárulásával helyezhetünk el a böngészőjében.

A profilalkotó cookie-k célja, hogy profilokat hozzanak létre a Felhasználókról, és a Felhasználó által a böngészés során kifejezett preferenciáknak megfelelő reklámüzeneteket küldjenek. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy a felhasználóknak az érdeklődési körüknek megfelelő legjobb tartalmat mutassuk be. Az ilyen típusú cookie-k felhasználhatók célzott hirdetések megjelenítésére vagy egy-egy hirdetés megjelenítésének korlátozására. Tekintettel arra, hogy ezek az eszközök jelentős mértékben beavatkozhatnak a felhasználók magánéletébe, az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik, hogy a Felhasználó megfelelő tájékoztatást kapjon e cookie-k használatáról, és ahhoz érvényes hozzájárulását adja. A profilalkotó cookie-khoz a Felhasználó előzetes, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása szükséges, amelyet a Webhely a jelen Szabályzatban meghatározott, az első látogatáskor megjelenő felületen keresztül, a jelen Szabályzat formájában nyújtott tájékoztatás alapján szerez be, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megadja vagy megtagadja a vonatkozó hozzájárulást.

Harmadik felektől származó cookie-k

A Weboldalon való böngészés során a Felhasználó különböző — a Piaggio-étól eltérő — weboldalakról vagy webszerverekről származó cookie-kat („harmadik felektől származó cookie-k”) kaphat, amelyek bizonyos elemeket (pl. képeket, térképeket, hangokat, más domain-ek oldalaira mutató konkrét linkeket) tartalmazhatnak a Felhasználó által látogatott weboldalon. Ezeket a cookie-kat az éppen látogatott weboldaltól eltérő weboldal állítja be. A Piaggio weboldaláról aktiválódó harmadik felektől származó cookie-kat (pl. közösségi média cookie-k) a cookie-k listájában megtekintheti.

Kérjük, figyelmesen nézze át a harmadik felektől származó cookie-k listáját, mielőtt elfogadja azokat.

Cookie-k blokkolása

A felhasználók az alábbiakban részletezett eljárással kiválaszthatják, hogy mely cookie-kat engedélyezik, valamint a böngészőjük egyes funkciói segítségével hogyan engedélyezhetik, blokkolhatják vagy törölhetik (részben vagy egészben) azokat. Mindazonáltal, amennyiben az összes vagy egyes cookie-kat letiltják, előfordulhat, hogy a weboldal nem lesz elérhető, vagy a weboldal egyes szolgáltatásai vagy bizonyos funkciói nem állnak rendelkezésre vagy nem működnek megfelelően és/vagy a felhasználók kénytelenek lehetnek bizonyos információkat vagy beállításokat megváltoztatni vagy manuálisan megadni minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra látogatnak.

Az alábbiakban rövid utasításokat talál arra vonatkozóan, hogyan tudja módosítani a cookie-beállításait (ideértve a cookie-k törlését), a négy legnépszerűbb böngészőben:

Microsoft Internet Explorer

Kattintson a jobb felső sarokban található „Eszközök” ikonra, majd válassza az „Internetes beállítások” lehetőséget. A felugró ablakban válassza az ‘Adatvédelem’ lehetőséget. Itt módosíthatja a cookie-beállításokat.

Google Chrome

Kattintson a jobb felső sarokban lévő ‘csavarkulcs’ ikonra, és válassza a ‘Beállítások’ lehetőséget. Ezután válassza a ‘A motorháztető alatt’ menüpontot, és módosítsa a beállításokat az ‘Adatvédelem’ szakaszban.

Mozilla Firefox

A bal felső sarokban található lehúzható menüből válassza a ‘Beállítások’ menüpontot. A felugró ablakban válassza az ‘Adatvédelem’ lehetőséget. Itt módosíthatja a cookie-k beállításait.

Safari

A jobb felső sarokban található lehúzható menüből válassza a ‘Beállítások’ lehetőséget. Válassza a ‘Biztonság’ menüpontot, és itt módosíthatja a cookie-k beállításait.

Amint azt a weboldal első látogatásakor azonnal megjelenő banner is jelzi, a Felhasználók a virtuális elfogadó gomb kiválasztásával (pl. OK, pipa stb.) vagy a weboldal további böngészésével (pl. a banner/felugró ablak figyelmen kívül hagyásával és a további műveletek elvégzésével) adhatják meg hozzájárulásukat az összes cookie használatához. A Felhasználók szabadon hozzáférhetnek a kiterjesztett közzétételi linkhez is, amely tartalmazza az összes cookie-információt (leírás, cél és tárolás), és amelyen a Felhasználó csak a cookie-k bizonyos kategóriáihoz adhat hozzájárulást.

Hozzájárulása a következő domainekre érvényes: commercial.piaggio.com

Az Ön aktuális státusza: Mindennek a megengedése. 

Az ön belegyezési azonosítója: 9x39S1QrbwFahlCNjCpsmo/PsFY+pGqhRCwPN30aczX6Ty+uh1UZHQ==Beleegyezés dátuma: 2022. október 12., szerda 11:43:52 CEST

 

A Sütinyilatkozat legutoljára ekkor: 2022. 09. 21. lett aktualizálva a Cookiebot által:

Elengedhetetlen (7)

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__cf_bm vimeo.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 nap HTTP Cookie
CookieConsent commercial.piaggio.com Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 év HTTP Cookie
cP [x2] commercial.piaggio.com
neodatagroup.com
Used in context with the website’s check-out function. The cookie remembers the content of the shopping-cart when the user checks out. 1 év HTTP Cookie
JSESSIONID [x2] jdata.piaggio.com
nr-data.net
Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie
what-intent commercial.piaggio.com Determines the device used to access the website. This allows the website to be formatted accordingly. Session HTML Local Storage

Beállítások (2)

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
player vimeo.com Saves the user’s preferences when playing embedded videos from Vimeo. 1 év HTTP Cookie
sync_active vimeo.com Contains data on visitor’s video-content preferences – This allows the website to remember parameters such as preferred volume or video quality. The service is provided by Vimeo.com. Persistent HTML Local Storage

Statisztikai (8)

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_at.hist.# commercial.piaggio.com Used by the social sharing platform AddThis to store the user’s usage history of the AddThis sharing widget Persistent HTML Local Storage
_ga piaggio.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 év HTTP Cookie
_ga_# piaggio.com Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 év HTTP Cookie
_gat piaggio.com Used by Google Analytics to throttle request rate 1 nap HTTP Cookie
_gid piaggio.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 nap HTTP Cookie
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
History.store commercial.piaggio.com Contains an visitor ID – This is used to track visitors’ navigation and interaction on the website for internal website-optimization. Session HTML Local Storage
vuid vimeo.com Collects data on the user’s visits to the website, such as which pages have been read. 2 év HTTP Cookie

Marketing (19)

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__atuvc commercial.piaggio.com Updates the counter of a website’s social sharing features. 1 év HTTP Cookie
__atuvs commercial.piaggio.com Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis. 1 nap HTTP Cookie
_at.cww commercial.piaggio.com Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
_gcl_au piaggio.com Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 hónap HTTP Cookie
A3 yahoo.com Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 1 év HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-lojson-cache-# commercial.piaggio.com Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand commercial.piaggio.com Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
cOptout neodatagroup.com Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 1 év HTTP Cookie
cProfile neodatagroup.com Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 14 nap HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 év HTTP Cookie
loc addthis.com Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 1 év HTTP Cookie
neoLastSync_DBM commercial.piaggio.com Used for data-synchronization with advertisement networks. Session HTML Local Storage
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 nap HTTP Cookie
tr neodatagroup.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 1 év HTTP Cookie
uvc addthis.com Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 1 év HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 nap HTTP Cookie
xtc addthis.com Registers the user’s sharing of content via social media. 1 év HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie

Besorolással nem rendelkező (1)

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
cookiebot_consent commercial.piaggio.com Függőben Session HTML Local Storage